Prima împădurire 2022, sesiunea 6 – Până la 16 mii de euro/ha

Alocarea financiară pentru sesiunea 6 a subMăsurii 8.1 „Prima împădurire” este de 6.537.930 euro, iar cererile se depun până pe 28 februarie 2022. (Suma alocată ajunge pentru împădurirea a aproximativ 400 de hectare)

Ai terenul?

Beneficiarii schemei pot fi deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi formele asociative ale acestora.

Îți mai trebuie câțiva bănuți pentru investiția inițială

După estimările noastre e bine să ai 4-5 mii de euro în buzunar când aplici sau o înțelegere cu executantul lucrării care poate accepta plata mai târziu.

Prima cerere de plată se va depune după înființarea plantației forestiere pentru suprafața minimă de 1 ha, suprafață compactă de 0,5 ha în cazul realizării de trupuri de pădure, respectiv suprafață minimă 0,5 ha, suprafață compactă de 0,1 ha în cazul realizării de perdele forestiere de protecție. – pagina 41 din Ghidul Solicitantului pentru subMăsura 8.1 „Prima împădurire”

După ce ai împădurit primul hectar poți primi prima plată, care îți poate acoperi cheltuielile cu împădurirea suprafeței rămase. Totuși, „toate lucrările de înființare a plantației să fie definitivate într-o perioadă de doi ani de la semnarea angajamentului” – Pagina 11 din Ghidul Solicitantului

Din acest punct de vedere, programul Prima Împădurire e similar cu programul Casa Verde. Întâi faci ce ai spus că faci, apoi ți se decontează cheltuielile la valorile standard. Dacă ai fost mai eficient și ai avut cheltuieli mici, poți să rămâi și cu bani în buzunar.

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă detinătorilor de terenuri agricole, în baza unui angajament pentru o perioada de 12 ani și vizează crearea de:

 1. Trupuri de pădure
 2. Perdele forestiere de protecție

Câți bani îți dă statul ca să împădurești?

Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costuri standard pe hectar pentru împădurire și compensarea pierderilor de venit agricol, după cum urmează:

 1. Prima de înființare a plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire și împrejmuire a plantației, denumită Prima 1,
 2. Prima anuală acordată pe unitatea de suprafață, pentru acoperirea costurilor de întretinere
  (maximum 6 ani) și îngrijire a plantației forestiere (maximum 2 ani), precum și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a impăduririi, pentru o perioadă de 12 ani, denumită Prima 2.

Valoarea maximă a sprijinului public pentru o cerere de sprijin acordat în baza prezentei scheme este de 7.000.000 euro, valorile costurilor standard acordate fiind prezentate în tabelul de mai jos, cu precizarea că valorile din paranteză sunt aplicabile beneficiarilor cu drept de deducere a TVA, conform legislației naționale aplicabile.

Exemplul 1: Dacă depui cererea de finanțare ca neplătitor de TVA pentru împădurirea unui hectar de teren agricol din zona de câmpie, valoarea totala a sprijinului însumează valorile de pe prima coloană a tabelului, mai puțin ultima valoare, cea de 190 euro, care se aduagă înmulțită cu 12, deoarece se plătește 12 ani la rând. Totalul este de 16.098 de euro + decontarea cheltuielii pentru elaborarea proiectului de împădurire, standardul pentru un hectar fiind de 768 euro.

Exemplul 2: Pentru un teren neagricol din zona de deal, valoarea sprijinului este egală cu sumele de pe penultima coloana x numărul de hectare pentru care se solicită sprijin, adică 11.636 euro x nr ha + decontarea cheltuielii pentru elaborarea proiectului de împădurire.

Valorile din paranteză sunt pentru persoanele juridice care își pot deduce TVA-ul.

Costul elaborării proiectului tehnic de împădurire

Costul elaborării proiectului tehnic de împădurire, cel pe care trebuie să îl suportați înainte de depunerea cererii, deci înainte să primiți orice fel de sprijin de la stat și fără a știi dacă proiectul primește finanțare, se calculează cu formula următoare:

Cost proiectare = VB + n x VM x 2%, unde:

VB – costul minim necesar pentru elaborarea unui proiect de împădurire pe suprafața minimă admisă – 590 Euro / (476 pentru plătitori de TVA)

n (ha) – numărul total de hectare propus pentru împădurire în cadrul proiectului

VM (euro) – costul mediu național de împădurire a unui hectar – 8889 euro / 7169 euro pentru plătitori de TVA

Exemplul1: În cazul realizării unei plantații forestiere în suprafață de 10 ha, sprjinul financiar pentru elaborarea proiectului tehnic de împădurire va fi de 2367,8 euro (590 euro + 10 ha x 8889 euro x 2%), în cazul în care nu deduceți TVA.

Exemplul 2: La un hectar, costul standard pentru elaborarea proiectului tehnic de împădurire este 590 euro + 1 ha x 8889 euro x 2%, adică 768 euro. Acesta este valoarea decontată de programul „Prima împădurire” și nu este neapărat egal[ cu cea cerută de firmele care fac proiectul.

Partea bună este că primiți acest bani înapoi după aprobarea proiectului, iar din ce am văzut în ultimii ani foarte puține proiecte sunt respinse.

Nota bene!

 • Beneficiarii care sunt eligibili pentru orice componentă a Primei 2 trebuie să respecte normele privind eco-condiționalitatea pe toate terenurile agricole aparținănd exploatatiei agricole și pe toată perioada angajamentului.
 • Numai beneficiarii detinători de terenuri agricole, încadrati în categoria fermierilor activi la momentul depunerii cererii de sprijin, pot beneficia de compensația pentru ocoperirea pierderilor de venit agricol.
 • Beneficiarii schemei de ajutor de stat care doresc împădurirea de terenuri proprietate a statului sau a unităților administrativ-teritoriale (UAT) beneficiaza numai de sprijinul acordat în baza Primei 1.
 • lntensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul costurilor eligibile.
 • Suprafetele terenurilor propuse spre împădurire trebuie să fie de cel putin 1 ha pentru trupurile de pădure și de cel puțin 0,5 ha pentru perdelele forestiere.

Terenurile din categoria pajistilor naturale permanente (cu excepția celor afectate, conform proiectului tehnic de împădurire, de fenomene de degradare a solului), precum și terenurile agricole pentru care exista angajamente în derulare pentru agro-mediu și climă (Măsura 10) și agricultură ecologică (Masura 11), nu sunt eligibile pentru sprijin.

Etape pentru accesarea sprjinului aferent schemei de ajutor de stat pentru împădurire

 1. Identificarea cu sprijinul APIA a suprafeţelor care urmează a fi împădurite,
 2. Elaborarea proiectului tehnic de împădurire de către persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate (costurile aferente acestor servicii se vor plăti la prima cerere de plată). Harta silvicultorilor atestați să elaboreze proiecte tehnice de împăduriri o puteți găsi aici  (în aplicația Google Maps) sau pe primaimpădurire.ro aici.
 3. Obţinerea avizului Gărzii Forestiere pentru proiectul tehnic de împădurire; în vederea avizării, proiectul tehnic de împădurire se depune la Garda Forestieră cu cel puţin 10 zile înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA.
 4. Depunerea, evaluarea și selecția cererilor de sprijin;
 5. Semnarea și depunerea angajamentului privind acordarea sprijinului financiar;
 6. Înființarea plantației forestiere și depunerea cererii de plată la centrul județean APIA.

Etapele instrumentării cererii de plată

Depunerea cererii de plată: Beneficiarii schemei ale căror cereri de sprijin au parcurs procesul de evaluare/selecție și se regăsesc la capitolul „Lista cererilor de sprijin selectate pentru finantare” din Rapoartele de selecție parțiale/finale aferente sesiunilor 1/2016, 2/2017, 3/2018, 4/2019 si 5/2020, care au semnat și depus angajamentele la Centrul Județean APIA, pot depune cereri de plată după înființarea plantației forestiere, începând cu data de 1 martie 2021.

În cazul în care lucrările de întretinere a plantației aferente anului 1, 2 și/sau 3 nu sunt finalizate până la data limită de depunere a cererii de plată, beneficiarii pot solicita la plată aceste lucrări cu conditia finalizării acestora și depunerii la APIA a rapoartelor de executie aferente acestor lucrări până la data de 15.10.2021.

Începând cu cererea de plata aferentă anului III de angajament până în anul realizării ultimei lucrări de întreținere (inclusiv), beneficiarul poate solicita la plată, anual, lucrările de întreținere anii 3-6 precum și pierderea de venit anii 3-6 (după caz).

Un beneficiar depune anual o singură cerere de plată în cadrul unei sesiuni.

Cererea de plată este completată de beneficiar, conform instrucțiunilor de completare și se depune
la centrele județene ale Agenției de Plăti și lntervenție pentru Agricultură, în perioada specificată pe site-ul APlA, www.apia.org.ro.

Dosarul cererii de plată se depune personal/prin reprezentantul legal, așa cum este precizat în formularul Cererii de plată sau de către împuternicit, prin procura notarială (în original), până la data de încheiere a sesiunii de depunere a cererilor de plată.

Cererea de plată se completează, în format electronic, de către beneficiar, prin aplicația electronică pusă la dispoziție de câtre APIA și se depune la CJ APIA pe suport de hârtie, în două exemplare; În cazul în care aplicația electronică nu este disponibilă, cererea de plată se depune numai pe hârtie la CJ APIA.

Documentele atașate cererii de plată sunt descrise în formularul cererii de plată aprobat prin OMADR nr. 48/ 01.03.2021 si public at pe site API A, www.apia.org.ro.

Beneficiarul se asigură că deține rapoartele de execuție pentru toate lucrările efectuate și avizate de către persoane fizice/juridice atestate.

După finalizarea fiecarei categorii de lucrări ( înfiintarea, întretinerea și îngrijirea plantației) beneficiarul este obligat să anunțe Gărzile Forestiere cu privire la finalizarea acestora, în vederea efectuării controalelor în teren.
Plata se efectuează după finalizarea tuturor controlelor adminsitrative și pe teren efectuate de către APIA, Gărzile Forestiere și AFIR.

Îmbunătățește-ți șansele ca proiectul tău de împădurire să primească finanțare

Am extras criteriile de selecție din Ghidul Solicitantului pentru subMăsura 8.1 „Prima împădurire”, ca să facem mai clar faptul că programul vizează în mod special suprafețe mari de teren din zona de câmpie. Apoi apropierea de alte păduri și terenurile degradate, cicluri de producție mai mari de 40 de ani și diversitatea de specii.

 1. Principiul funcţiei de protecție (se va acorda prioritate realizării de perdele forestiere de protecție)
 2. Principiul amplasării terenului (se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire situate în zonele deficitare în păduri), (Lista cu UAT situate în zone deficitare în păduri se regăsește în coloana aferentă din fișierul ListaAtributeUAT_M.8.1.xls; De asemenea Anexa 20 cuprinde ponderea suprafețe ocupate cu păduri la nivel de județ cu deficit de păduri)
 3. Principiul mărimii plantaţiei (se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire cu suprafaţă mai mare)
 4. Principiul funcţiei de reabilitare a terenurilor (se va acorda prioritate împăduririi terenurilor situate în UAT afectate de fenomene de aridizare, eroziune sau salinizare, în funcţie de valorile indicelui de ariditate, gradului de eroziune sau gradului de salinizare), (Lista cu UAT afectate de fenomene de degradare se regăsește în coloanele aferente din fișierul ListaAtributeUAT_M.8.1.xls, corespondente Anexelor 22, 23,24 )
 5. Principiul diversităţii speciilor (se va acorda prioritate lucrărilor de împădurire care propun cel puţin 2 specii de bază în compoziţie)

Criteriile de selecție le găsiți și în Ghidul Solicitantului la pagina 26.

 

E bine să te informezi cu ce punctaje s-au finanțat proiectele din anii anteriori, câte au fost finanțate, câte au fost respinse. ce dimensiuni au avut, în ce zone geografice au fost etc.

Facem aici trimitere la rapoartele de selecție din sesiunile anterioare:

Raport de selecție final, sesiunea 5 din 2020   – 18 proiecte finanțate, 2 neeligibile

Raport de selecție final, sesiunea 4 din 2019   – 28 proiecte finanțate, 1 neeligibile

Raport de selecție final, sesiunea 3 din 2018/19   – 23 proiecte finanțate, 1 neeligibile

Raport de selecție final sesiunea 2 din 2017 – 17 proiecte finanțate,  0 neeligibile

Raport de selecție final sesiunea 1 din 2016 – 28 proiecte depuse, 0 neeligibile

În sesiunea anterioară (5), cel mai mare beneficiar a depus un proiect pentru împădurirea a 106 ha în județul Vrancea și va primi o finanțare totală de 1,7 milioane de euro, aproximativ o treime din totalul fondurilor alocate pentru sesiunea respectivă.

Au existat însă și proiecte mai mici, de 1,72 ha în Teleorman (județ cu deficit de păduri), 2,7 ha în Bistrița-Năsăud (județ care nu are deficit de păduri și nu a beneficiat nici de punctaj pentru suprafață mare). Deci se poate și așa.

lnformatiile detaliate pentru accesarea schemei de ajutor de stat pot fi consultate la centrele județene
/ locale ale APIA, respectiv în Ghidul solicitantului și documentele de implementare publicate pe site-ul APlA

 

 

4 răspunsuri la “Prima împădurire 2022, sesiunea 6 – Până la 16 mii de euro/ha

 1. BUNA ZIUA! MA NUMESC GIDEA IOAN NICU DIN COMUNA VALEA VIILOR JUD SIBIU SI DETIN 8HA TERTN ARABIL PROPRIETATE PERSONALA mostenire cu documente in regula(certificat de mostenitor) DORESC SA PARTICIP LA IMPADURIRE CU TOATA SUPRAFATA DACA MA PUTETI AJUTA!!!

 2. Buna ziua. Numele meu este Petrescu Mihai din Tirgoviste.Impreuna cu alte rude detinem 5 ha teren in loc.Boldesti Scaeni Prahova . Dorim colaborare cu firma sau persoane pricepute in elaborarea proiectului si realizarea lui, pentru crearea de plantatii forestiere . tel 0721246701

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.