Lista speciilor forestiere de arbori și arbuști utilizate în lucrările de împăduriri

Vor fi utilizate doar speciile din lista prevăzută la Anexa 3 la Ghidul Solicitantului, care sunt cele mai adaptate climatic, respectiv cele tolerante la stres hidric în aer sau sol şi/sau tolerante la temperaturi ridicate în perioada estivală și rezistente la îngheţurile târzii;

Orice situație deosebită, care conduce la stabilirea unei soluții tehnice care se abate de la normele / îndrumările tehnice trebuie să fie însoțită de justificări pertinente din partea proiectantului.

Următoarele activități NU vor fi considerate eligibile:

– înființarea de plantații de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție, respectiv cu o perioadă mai mică sau egală cu 6 ani între instalare și recoltare;
– înființarea de plantații de arbori cu creștere rapidă întrebuințați pentru producerea de energie;
– înființarea de plantații de pomi de Crăciun

Compozițiile de împădurire vor cuprinde:

  • Una sau două specii principale de bază, care se pretează cel mai bine la condițiile pedostaționale identificate în prezent pe amplasamentul respectiv și la condițiile climatice modelate viitoare;
  • Una sau mai multe specii arborescente, dacă este cazul, considerate de ajutor pentru specia de bază, compatibile între ele și cu specia de bază. Dacă există mai multe specii de ajutor compatibile, acestea pot fi enumerate, urmând ca la execuția plantației să se poată alege dintre acestea doar cele care pot fi procurate din oferta de pe piață.
  • Specii de arbuști, dacă este cazul, pentru stimularea creșterii speciilor arborescente, de bază și de ajutor. Speciile arbustive pot fi enumerate, cu condiția compatibilității lor cu celelalte specii, având în vedere rolul lor secundar în compoziție.
  • Acțiunile de plantare vor fi reziliente climatic și fără impact negativ asupra biodiversității și de interzicere a utilizării sau răspândirii speciilor non-native. Utilizarea speciilor non-native
    va fi permisă doar în condițiile în care se demonstrează faptul că utilizarea materialului reproducător conduce la condiții ecosistemice favorabile și adecvate (cum ar fi cele climatice, de sol, zone de vegetație, reziliență la foc) și că speciile native prezente nu mai sunt adaptate la condițiile climatice viitoare modelate și la condițiile pedo-hidrologice;
  • Se vor utiliza numai speciile și ecotipurile de arbori care sunt adecvate pentru viitoarele condiții climatice preconizate din România;
  • Proiectele de împădurire vor fi realizate în zonele expuse / vulnerabile la riscuri climatice, în special seceta și inundațiile;

Terenurile pentru care nu există soluţii de împădurire sau care au deja vegetație forestieră instalată anterior nu pot fi cuprinse într-un proiect tehnic de împădurire, astfel că proiectul va cuprinde doar suprafaţa care va face obiectul lucrărilor de împădurire. Vegetația formată din specii arbustive nu este considerată în acest caz ca fiind „vegetație forestieră”.

Utilizarea salcâmului în împăduriri

Specia de bază „salcâm” va fi utilizată pe nisipuri şi acolo unde speciile autohtone nu mai sunt adaptate la condiţiile climatice viitoare, modelate şi la condiţiile pedohidrologice, iar utilizarea sa va fi permisă doar în condiţiile în care se demonstrează faptul că utilizarea sa va conduce la condiţii ecosistemice mai favorabile, conform prevederilor art. 21 din schemă.

Lista speciilor forestiere de arbori și arbuști utilizate în lucrările de împăduriri, pentru realizarea de trupuri de pădure

Arbori

Stejar pedunculat (Quercus robur)
Stejar pufos (Quercus pubescens)
Stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora)
Cer (Quercus cerris)
Gârniţă (Quercus frainetto)
Gorun (Quercus petraea)
Fag (Fagus sylvatica)
Păr sălbatic (Pirus pyraster)
Cireş sălbatic (Prunus avium)
Măr (Malus sylvestris)
Nuc comun (Juglans regia)
Nuc negru (Juglans nigra)
Mesteacăn (Betula pendula)
Ulm de câmp (Ulmus minor)
Ulm de Turkestan (Ulmus pumila)
Ulm de munte (Ulmus glabra)
Tei argintiu (Tilia tomentosa)
Tei de deal (Tilia cordata)
Tei cu frunza mare (Tilia platyphyllos)
Anin negru (Alnus glutinosa)
Anin alb (Alnus incana)
Mojdrean (Fraxinus ornus)
Frasin comun (Fraxinus excelsior )
Frasin cu frunză îngustă (Fraxinus angustifolia)
Frasin pufos (Fraxinus pallisiae)
Salcie albă (Salix alba)
Salcie căprească (Salix caprea)
Salcie plesnitoare (Salix fragilis)
Salcâm (Robinia pseudoacacia)
Glădiţă (Gleditsia triacanthos)
Carpen (Carpinus betulus)
Cărpiniţă (Carpinus orientalis)
Castan (Castanea sativa)
Plop alb (Populus alba)
Plop negru (Populus nigra)
Paltin de câmp (Acer platanoides)
Paltin de munte(Acer pseudoplatanus)
Arțar tătăresc (Acer tataricum)
Jugastru (Acer campestre)
Scoruş (Sorbus aucuparia)
Sorb (Sorbus torminalis)
Molid (Picea abies)
Brad(Abies alba)
Larice (Larix decidua)
Pin silvestru (Pinus sylvestris)
Pin negru (Pinus nigra)
Zâmbru (Pinus cembra)
Ienupăr (Juniperus communis)
Castan porcesc (Aesculus hippocastanus)
Chiparos de baltă (Taxodium distichum)
Dud (Morus L. alba / nigra)
Frasin american (Fraxinus americana)
Frasin de baltă (Fraxinus pennsylvannica)
Ienupăr de Virginia (Juniperus virginiana)
Mălin (Prunus padus)
Pin ponderosa (Pinus ponderosa)
Pin strob (Pinus strobus)
Platan (Platanus orientalis)
Plop cenușiu (Populus canescens)
Plop tremurător (Populus tremula)
Plopi euramericani (Populus euramericana)
Sofora (Sophora saponica)
Stejar de baltă (Quercus palustris)
Stejar roșu (Quercus rubra)
Velniș (Ulmus laevis)

Arbuști

Alun (Corylus avellana)
Alun turcesc (Corylus colurna)
Păducel (Crataegus monogyna)
Corn (Cornus mas)
Coacăz negru (Ribes nigrum)
Măceş (Rosa canina)
Călin (Viburnum opulus)
Liliac (Syringa vulgaris)
Cătină albă (Hippophae rhamnoides)
Lemn câinesc (Ligustrum vulgare)
Scumpie (Cotinus coggygria)
Sălcioară (Eleagnus angustifolia)
Sânger (Cornus sanguinea)
Cătina roșie (Tamarix ramosissima)
Pațachină (Rhamnus frangula)
Jneapăn (Pinus mugo)
Vișin (Prunus cerasus)
Anin verde (Alnus viridis)
Corcoduș (Prunus cerasifera)
Salcie de nisipuri (Salix rosmarinifolia)
Vișin turcesc (Prunus mahaleb)

Lista speciilor forestiere de arbori și arbuști utilizate în lucrările de împăduriri, pentru realizarea de perdele forestiere de protecție

Stejar pedunculat (Quercus robur)
Stejar pufos (Quercus pubescens)
Stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora)
Cer (Quercus cerris)
Stejar roșu (Quercus rubra)
Salcâm (Robinia pseudoacacia)
Glădiţă (Gleditsia triacanthos)
Ulm de Turkestan (Ulmus pumila)
Pin negru (Pinus nigra)
Nuc comun (Juglans regia)
Măr (Malus sylvestris)
Paltin de câmp (Acer platanoides)
Paltin de munte(Acer pseudoplatanus)
Tei argintiu (Tilia tomentosa)
Tei de deal (Tilia cordata)
Tei cu frunza mare (Tilia platyphyllos)
Oţetarul roşu ( Rhus typhina)
Sălcioară (Eleagnus angustifolia)
Jugastru (Acer campestre)
Arțar tătăresc (Acer tataricum)
Vişinul turcesc (Prunus mahaleb)
Socul negru (Sambucus nigra)
Maclura (Maclura pomifera)
Păducel (Crataegus monogyna)
Sânger (Cornus sanguinea)
Scumpia (Cotynus coggygria)
Liliacul (Syringa vulgaris)
Cătina roşie (Tamarix ramosissima)
Plopi euramericani (Populus euramericana)
Mălin (Prunus padus)
Lemn câinesc (Ligustrum vulgare)
Caragana (Caragana arborescens)

Intră pe grupul de Facebook asociat site-ului, spune-ne cu ce te putem ajuta și hai să împădurim!

Dacă intențiile dvs. în privința aplicării la finanțare sunt serioase, vă invităm să vă alăturați grupului de Whatsapp accesând acest link. Veți găsi pe grup zeci de consultanții și inginerii silvici care elaborează proiecte tehnice de împădurire. Ei vă pot răspunde punctual fiecărei întrebări și vă pot asista pe toată perioada derulării proiectului.

1 răspuns la “Lista speciilor forestiere de arbori și arbuști utilizate în lucrările de împăduriri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *