Proiectul de modificare a ghidului de finanțare a împăduririlor prin PNRR, în dezbatere publică până pe 20 august

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat spre consultare publică proiectul de modificare a Ghidului de finanțare a împăduririlor prin PNRR. Persoanele înteresate pot trimite sugestii și propuneri până pe 20 august 2023 la datele de contact de pe site-ul ministerului.

Printre cele mai importante modificări:

 • Se va elimina paragraful: „Pentru terenurile pretabile pentru împădurire deținute de unităţile administrativ teritoriale(UAT), alți deținători publici sau asociaţii ale acestora, în conformitate cu prevederile Orientărilor Uniunii Europene privind acordarea ajutoarelor de stat, sprijinul va acoperi numai costurile standard prevăzute pentru proiectare, instalare și împrejmuire.” Astfel, primăriile vor putea beneficia și ele de decontarea lucrărilor de întreținere a plantațiilor forestiere înființate prin PNRR.
 • . La capitolul 3 „Evaluarea, Eligibilitatea Solicitantului, Proiectului, Eligibilitatea Cheltuielilor și Selecția Proiectelor”,  subsecțiunea 3.1.4  „Condiții privind eligibilitatea terenurilor”, marcatorul „Nu pot fi elibibile următoarele terenuri”, punctul 3 se  modifică și va avea urmatorul cuprins:

             

  terenurile agricole cu o valoare naturală ridicată, din categoria pajiștilor naturale permanente, zonelor umede și a altor terenuri agricole cu o valoare naturală ridicată, care se identifică de către GF prin suprapunerea conturului suprafeței propuse la impădurire peste stratul de informații pus la dispoziție de către APIA în cadrul aplicației informatice PGI, îndeplinindu-se astfel obiectivele de conservarea a biodiversității, managementul apei și protecția solului;”

 • Valorile costurilor standard vor putea fi actualizate pe perioada de aplicare a schemei și a contractelor, dacă este cazul, ca urmare a revizuirii metodologiilor de calcul sau a variabilelor utilizate în calculul acestora, doar după notificarea lor la Comisia Europeană și obținerea unei decizii favorabile;”
 • Plata primei pentru întocmirea proiectului tehnic de împădurire care a fost avizat de către Garda Forestieră, se poate solicita după intrarea în vigoare a contractului de finanțare.”
 • „În situația în care suprafața plantată este mai mică decât suprafața prevăzută în proiect, se poate efectua o recepție parțială și se poate plăti suma aferentă suprafeței recepționate, iar beneficiarul are obligația să finalizeze instalarea plantației pe întreaga suprafață în următoarea perioadă în care se pot efectua lucrări de împădurire. Dacă această obligație nu este îndeplinită, suma încasată, aferentă întocmirii proiectului pentru suprafața neplantată va fi returnată către MMAP”
 • „Valoarea pierderii de venit agricol va fi plătită, acolo unde este cazul, odată cu plata lucrărilor de întreținere din anul respectiv.”

Conținutul proiectului de ordin este redat mai jos, sau poate fi descărcat de pe pagina Ministerului Mediului.

O R D I N :

Art. I.  – Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 3027/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduri europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C2/I.1.A, pentru subinvestiția I1.a. „Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri”, Investiția 1 – Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, componenta 2 – Păduri și protecția biodiversității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1134bis din 24 noiembrie 2022, se modifică după cum urmează:

 

 1. La capitolul 1 „INFORMAȚII OBIECTIV DE INVESTIȚII”, secțiunea 1.2 „Schema de ajutor, scop și obiective”, primul și al doilea paragraf, se modifică și vor avea următorul cuprins:

 

Schema de ajutor de stat se aplică în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naționale de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul național de redresare și reziliență și a Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2121/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, cu modificările și completările ulterioare și prevede acordarea unui sprijin pentru împădurire în cadrul Planului național de redresare și reziliență (PNRR), “Sprijin pentru Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”.

Schema de ajutor de stat are la baza prevederile secțiunii 2.1.1 Ajutoare pentru împădurirea și crearea de suprafețe împădurite din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale (2022/C 485/01).”

 

 1. La capitolul 1 „INFORMAȚII OBIECTIV DE INVESTIȚII”, secțiunea 1.3 „Definiții și abrevieri”, litera a) și g), se modifică și vor avea următorul cuprins:

 

a) teren pretabil pentru împădurire – reprezintă o suprafață de teren agricol din categoriile de folosință teren arabil și culturi permanente și care poate fi împădurită, conform prevederilor unui proiect tehnic întocmit special în acest scop;

 1. g) schema de ajutor de stat se aplică în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  35/2022pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de redresare şi rezilienţă și a Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2121/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, cu modificările și completările ulterioare; ”

 1. La capitolul 3 „Evaluarea, Eligibilitatea Solicitantului, Proiectului, Eligibilitatea Cheltuielilor și Selecția Proiectelor”, subsecțiunea 3.1.4  „Condiții privind eligibilitatea terenurilor”, marcatorul „Nu pot fi elibibile următoarele terenuri”, punctul 3 se  modifică și va avea urmatorul cuprins:

           

terenurile agricole cu o valoare naturală ridicată, din categoria pajiștilor naturale permanente, zonelor umede și a altor terenuri agricole cu o valoare naturală ridicată, care se identifică de către GF prin suprapunerea conturului suprafeței propuse la impădurire peste stratul de informații pus la dispoziție de către APIA în cadrul aplicației informatice PGI, îndeplinindu-se astfel obiectivele de conservarea a biodiversității, managementul apei și protecția solului;”

 

 1. La capitolul 3 „Evaluarea, Eligibilitatea Solicitantului, Proiectului, Eligibilitatea Cheltuielilor și Selecția Proiectelor”, subsecțiunea 3.2.1 „Tipul sprijinului”, alin. 1, litera f) se  completează și va avea urmatorul cuprins:

           

f) dacă este cazul, costurile pentru refacerea plantației în situația apariției unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici pe durata primului an de vegetație.”

 

 1. La capitolul 3 „Evaluarea, Eligibilitatea Solicitantului, Proiectului, Eligibilitatea Cheltuielilor și Selecția Proiectelor”, subsecțiunea 3.2.3 „Valoarea maximă a sprijinului/valoarea costurilor standard”, se elimină ultimul paragraf, respectiv textul:

           „Toate amplasamentele care aparțin aceluiași deținător vor face obiectul întocmirii unui

singur proiect. Poate fi admisă depunerea de către solicitant a unor proiecte distincte în cazul

în care amplasamentele se află în județe diferite, care sunt arondate în două sau mai multe GF sau care se depun în ani diferiți.”

 

 1. La capitolul 3 „Evaluarea, Eligibilitatea Solicitantului, Proiectului, Eligibilitatea Cheltuielilor și Selecția Proiectelor”, subsecțiunea 3.2.4  „Valoarea costurilor standard pentru execuția lucrărilor de împrejmuire”, se elimină ultimul paragraf, respectiv textul:

             

* Notă. Valoarea costului standard pentru împrejmuire a fost actualizat ca urmare a identificării unei erori de calcul..”

 

 1. La capitolul 3 „Evaluarea, Eligibilitatea Solicitantului, Proiectului, Eligibilitatea Cheltuielilor și Selecția Proiectelor”, subsecțiunea 3.2.5 „Valorile costurilor standard pe tipuri de împăduriri, unități de relief și specii de bază, aferente lucrărilor de înființare, lucrărilor de întreținere și a compensațiilor pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole sunt următoarele”, paragraful 2, Note, se  modifică și va avea următorul cuprins:

 

        „ Orice altă specie de bază din formula de împădurire, stabilită conform normelor tehnice se asimilează cu specia prevăzută la etajul altitudinal respectiv.

 • Costurile standard pentru întreținere în anii 2 și 3 conțin și costurile de completare a plantațiilor, în limitele procentuale prevăzute de normele tehnice.
 • Costurile standard prezentate mai sus conțin toate serviciile și lucrările necesare pentru buna dezvoltare a plantației în vederea asigurării la finalizarea lucrărilor prevăzute în proiectul tehnic a unei reușite a plantației la un nivel minim de 70% față de numărul de puieți plantați inițial. Orice alte costuri privind dirigenția de șantier, consultanța de specialitate, tratamentele preventive pentru combaterea bolilor, aplicarea de repelente, paza, efectuarea controlului anual al regenerărilor, irigare și alte tipuri de servicii și lucrări destinate menținerii și bunei dezvoltări a plantației sunt incluse în costurile standard și nu pot fi solicitate în plus față de valorile acestora. Cu titlu informativ, în situația în care beneficiarul execută lucrările cu forțe proprii, activitățile de asistență și supraveghere tehnică pe parcursul lucrărilor de instalare și întreținere a culturilor, care pot fi realizate de către un diriginte de șantier, au fost evaluate în studiul de fundamentare a costurilor standard la nivelul de 1,5% din valoarea lucrărilor de instalare și întreținere a plantațiilor, cuprinzând inclusiv întocmirea documentelor premergătoare recepției lucrărilor (amplasări suprafețe de control, îndrumare tehnică, etc.). În situația în care lucrările se execută de către firme atestate, asistența tehnică este inclusă în costurile de execuție.
 • Valorile costurilor standard vor putea fi actualizate pe perioada de aplicare a schemei și a contractelor, dacă este cazul, ca urmare a revizuirii metodologiilor de calcul sau a variabilelor utilizate în calculul acestora, doar după notificarea lor la Comisia Europeană și obținerea unei decizii favorabile;”

 

 1. La capitolul 3 „Evaluarea, Eligibilitatea Solicitantului, Proiectului, Eligibilitatea Cheltuielilor și Selecția Proiectelor”, subsecțiunea 3.2.6 „Pierderea de venit agricol”, paragraful 2, Note, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Pierderea de venit agricol are un cuantum anual de 190 euro/ha și va fi plătită anual, odată cu costurile standard de întreținere doar pentru terenurile agricole împădurite care au beneficiat de plăți ale subvențiilor prin APIA. Durata de plată a acestei sume este de 12 ani după înființarea plantației.

După finalizarea lucrărilor prevăzute în proiectul tehnic, plata se va efectua în cursul trimestrului 4 al fiecărui an calendaristic, pe baza confirmării GF privind menținerea plantației pe amplasamentul respectiv.

Pentru suprafețele care nu au beneficiat de plăți pe suprafață de la APIA (nu au fost declarate în ultimele 12 luni calendaristice la APIA sau au fost declarate dar nu au fost respectate normele privind ecocondiţionalitatea), nu se va putea acorda compensația privind pierderea de venit agricol.

În cazul în care pe suprafața prevăzută într-un proiect tehnic se regăsesc ambele situații, compensația privind pierderea de venit agricol va fi calculată și acordată doar pentru suprafețele pentru care au beneficiat de plăți de la APIA parte din totalul suprafeței.”

 

 1. La capitolul 3 „Evaluarea, eligibilitatea solicitantului, proiectului, eligibilitatea cheltuielilor și selecția proiectelor”, secțiunea 3.3Gestionarea pierderilor din plantații”, se modifică și va avea următorul cuprins:

 

„După instalarea plantației, pierderile de puieți care se încadrează în limitele prevăzute de normele tehnice în vigoare, sunt considerate normale, nefiind necesară justificarea lor. Costul acestor pierderi este deja inclus în costul standard aferent întreținerilor din anii 2 și 3.

Pierderile produse de evenimente datorate unor factori biotici sau abiotici, care depășesc limitele prevăzute de normele tehnice în vigoare, trebuie constatate de către autorităţile publice desemnate conform prevederilor OM nr. 766/ 2007[1].

Din totalul procentului de pierderi constatate care au fost documentate corespunzător, se scade procentul pierderilor normale prevăzute în cadrul proiectului tehnic, iar pentru diferența rezultată se va acorda din nou plata primei de instalare, proporțional cu suprafața plantației afectate.Dacă diferența este mai mare de 80% din suprafața u.s., plantația se va reface integral. Procentul de puieți afectați de evenimente produse de factori biotici sau abiotici va fi determinat prin raportare la totalul suprafeței împădurite din u.s.

Pentru a fi eligibilă plata pentru acoperirea costurilor cu completarea / refacerea plantației, starea plantației trebuie să fi fost conformă anterior manifestării factorilor vătămători și lucrările prevăzute de proiectul tehnic să fi fost realizate corespunzător.

Atenție!

Costurile pentru refacerea plantației sunt aplicabile doar plantațiilor aflate în primul an de vegetație.

Constatarea unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici va putea fi invocată numai pe suprafețele unde s-au finalizat și recepționat lucrările de înființare a plantației și a fost determinat procentul de prindere a plantației.

Semnalarea apariției evenimentului produs de factori biotici sau abiotici se va face, prin intermediul aplicației, de către beneficiar, în termenul legal prevăzut de OM nr. 766/2007.

Pierderile determinate de evenimente produse de factori biotici sau abiotici care nu sunt documentate și nu respectă prevederile OM nr. 766/2007 aplicabile lucrărilor de împăduriri sau cele produse începând cu anul 2 de vegetație nu pot fi luate în considerare, urmând a fi suportate de beneficiar.

Pentru pagubele produse în urma manifestării unor factori biotici și abiotici care au fost documentate și aprobate, se va putea încheia un act adițional la contractul de finanțare, în care se vor prevedea costurile suplimentare și, dacă este cazul, prelungirea duratei lucrărilor.

În anul producerii unor pierderi în plantații, costurile de întreţinere se vor plăti proporțional cu suprafața aferentă puieților neafectați.”

 1. La capitolul 5 „CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR”, secțiunea 5.1Contractarea proiectelor”, după paragraful al cincisprezecelea se introduc patru noi paragrafe cu următorul cuprins:

„Plata primei pentru întocmirea proiectului tehnic de împădurire care a fost avizat de către Garda Forestieră, se poate solicita după intrarea în vigoare a contractului de finanțare.

Plata primelor pentru lucrări se poate solicita astfel:

 • Prima aferentă lucrărilor de înființare a plantației și după caz, prima aferentă lucrărilor de împrejmuire, pot fi solicitate după avizarea recepției lucrărilor de instalare a plantației de către Garda Forestieră;
 • Prima aferentă lucrărilor de întreținere a plantației poate fi solicitată după avizarea recepției acestora de către Garda Forestieră.

Recepționarea lucrărilor de înființare a plantației se va realiza după finalizarea lucrărilor. În situația în care beneficiarul solicită recepția lucrărilor înainte de intrarea în vegetație a puieților, eventualele pierderi datorate greșelilor tehnice privind transportul, manipularea, depozitarea și plantarea puieților sunt asumate integral de beneficiar.

În situația în care suprafața plantată este mai mică decât suprafața prevăzută în proiect, se poate efectua o recepție parțială și se poate plăti suma aferentă suprafeței recepționate, iar beneficiarul are obligația să finalizeze instalarea plantației pe întreaga suprafață în următoarea perioadă în care se pot efectua lucrări de împădurire. Dacă această obligație nu este îndeplinită, suma încasată, aferentă întocmirii proiectului pentru suprafața neplantată va fi returnată către MMAP.”

 1. La capitolul 5 „CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR”, secțiunea 5.1Contractarea proiectelor”, se elimină penultimul paragraf, respectiv textul:

           

           „În situaţia în care beneficiarul este eligibil numai pentru acordarea costurilor standard de instalare (cazul persoanelor juridice de drept public), va continua să implementeze prevederile Proiectului tehnic de împădurire referitoare la lucrările de întreţinere a plantaţiei, precum și prevederile Schemei de ajutor de stat referitoare la menţinerea plantaţiei pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare şi va accepta controalele efectuate de GF și MMAP în acest sens..

           

 

 1. La capitolul 5 „CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR”, secțiunea 5.1Contractarea proiectelor”, ultimul paragraf, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Valoarea pierderii de venit agricol va fi plătită, acolo unde este cazul, odată cu plata lucrărilor de întreținere din anul respectiv.”

 

Art. II. – Cu data prezentului ordin, prevederile art. I  se aplică tuturor proiectelor depuse de către beneficiarii selectați în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C2/S/I.1.A, pentru subinvestiția I1.a „Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri”, Investiția 1 – „Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane”,  Componenta 2 – „Păduri și protecția biodiversității”.

 

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

[1] Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 766/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea

Intră pe grupul de Facebook asociat site-ului, spune-ne cu ce te putem ajuta și hai să împădurim!

Dacă intențiile dvs. în privința aplicării la finanțare sunt serioase, vă invităm să vă alăturați grupului de Whatsapp accesând acest link. Veți găsi pe grup zeci de consultanții și inginerii silvici care elaborează proiecte tehnice de împădurire. Ei vă pot răspunde punctual fiecărei întrebări și vă pot asista pe toată perioada derulării proiectului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *