Luna Plantării arborilor 15 martie -15 aprilie, la Botoșani

„LUNA PLANTĂRII ARBORILOR“ se derulează în fiecare an între 15 martie -15 aprilie și este perioada în care silvicultorii derulează o serie de activități care au în prim plan evidențierea rolului și importanței pădurii în societatea actuală. Aceste activități ne dau ocazia de a ne întoarce la natura, de a contribui în mod pozitiv la starea mediului înconjurător, dar și de a contribui din plin la moștenirea pe care o vom lăsa urmașilor.

Pentru silvicultori perioada 15 martie – 15 aprilie constituie o perioadă cu o semnificaţie aparte, o perioadă în care prin acțiunile care le fac își aduc aportul la bunăstarea societății și la calitatea mediului în care trăim.

Acţiunile silvice pe care le desfășoară Direcţia Silvică Botoşani au ca obiectiv conştientizarea populaţiei despre necesitatea asigurării integrităţii şi dezvoltării pădurilor, împădurirea terenurilor forestiere goale, igienizarea lizierelor şi a traseelor drumurilor ce străbat fondul forestier, cu participarea ONG – urilor şi în special a generației tinere.

Fondul forestier actual al judeţului Botoșani este de 56333 ha (11,5% din suprafaţa judeţului) şi cuprinde pădurile situate în partea nord-estică a României, fiind desfăşurat altitudinal de la 60 m (Lunca Prutului) la 580 m (culmea Holmului). La est şi la vest pădurile sunt delimitate de râurile Prut, respectiv Siret.

Pe total, în administrarea Direcţiei Silvice Botoșani se află 49092 ha terenuri forestiere situate pe raza administrativă a două judeţe, respectiv Botoşani (99.4%) şi Suceava (0.6 %). Din total suprafaţă, 34576 ha sunt proprietate publică a statului (70,2 %) iar 14708 ha (29,8 %) reprezintă fond forestier privat reconstituit ca urmare a aplicării legilor fondului funciar.

Din suprafaţa retrocedată de 22494 ha, 7182 ha sunt administrate de către structuri silvice ce funcţionează pe teritoriul judeţelor vecine iar pentru suprafaţa de 14.565 ha asigurăm servicii de pază şi administrare. Menționăm că în anul precedent am preluat în pază 2.720 ha păduri particulare în baza prevederilor art. 16 din Codul Silvic – păduri pentru care nu se cunosc actualii proprietari și pentru care serviciile de pază sunt decontate de către stat.

Regenerarea pădurilor în anul 2022

Regenerarea pădurilor este una dintre activităţile prioritare ale Direcţiei Silvice Botoşani, prin care se urmăreşte asigurarea integrităţii şi permanenţei pădurilor. Pentru fondul forestier proprietate publica a statului precum și pentru cel aflat în administrare în anul 2022 ne-am propus următoarele:

– împăduriri integrale:41ha, din care în această primăvară 32 ha în fond forestier de stat și 2 ha în fond forestier privat cu contracte de administrare;

– completări în plantaţii – fond forestier de stat, urmare a pierderilor normale şi a celor cauzatede calamităţile naturale (seceta ) din anul trecut:25 ha, din care 24 ha în plantaţii din fond forestier şi 1 ha în plantaţii din teren degradat, toate programate pentru campania din primăvară;

– regenerări naturale în suprafeţe de pădure de stat în care s-au efectuat tăieri cu regenerare sub masiv sau în crâng:161 ha din care 62 ha pentru această primăvară.

Suprafeţele de împăduririt din această primăvară sunt răspândite în tot județul, în special în locurile de pe care s-au efectuat tăieri rase la arboretele în curs de uscare sau ajunse la vârsta exploatabilității. Cele mai mari suprafețe de plantat în această primăvara sunt:

Pădurea Oneaga, com. Cristești – 3 ha, din cadrul O.S. Botosani

Pădurea Păltiniș -5 ha, Pădurea Bajura 6 ha din cadrul O.S. Darabani

Pădurea Brăești -2 ha din cadrul O.S. Dorohoi

Pădurea Orășeni, com. Curtești – 4 ha, Pădurea Balta Arsă, com. Curtești -3 ha, din O.S. Mihai Eminescu

Pădurea Runc -Bahlui, com. Frumuşica – 8 ha, din cadrul O.S. Flămânzi

Pădurea Guranda, com. Durnești -3 ha, din cadrul O.S. Truşeşti

 

Derularea în bune condiții a activității de regenerare a pădurii presupune existența în același timp a trei tipuri de resurse: materiale, umane și financiare.

 

Resurse materiale – Pepiniere silvice

În această primăvară vom planta peste 290 mii de puieţi toți provenind din pepinierele proprii.

Vom livra un număr de 30 mii de gorun, 45 mii puieţi de paltin, 23 mii de puieţi de cireș, 3 mii puieți de frasin şi 4 mii puieți de tei la Direcţia Silvică Suceava și Direcţia Silvică Maramureș.

Pepinierele silvice însumează în cadrul județului o suprafață de 25 ha și produc anual aproximativ 800 mii de puieţi forestieri şi ornamentali, atât pentru nevoile proprii ale regiei cât şi pentru alţi beneficiari. Gama este foarte largă, cuprinzand specii autohtone adaptate condițiilor climatice zonale precum gorun, stejar, fag, salcâm, plop, salcie, frasin, paltin, cireş, tei, mălin, nuc negru, sânger, sălcioară, lemn câinesc, dar si diferite sortimente de puieţi ornamentali.

Pentru producerea puieților necesari în campaniile viitoare, în primăvara anului 2022 ne-am propus înființarea de culturi noi pe o suprafață de 225 ari, din care prin semănarea semințelor forestiere pe o suprafață de 112 ari și prin butășirea speciilor de plop si salcie pe o suprafață de 113 ari.

Avem trei pepiniere silvice mai mari (Rădăuţi Prut – O.S. Darabani, Guranda – O.S. Truşeşti, Cotu Copălău – O.S. Botoşani), dotate cu instalaţii de irigat moderne, care au consum redus de apă şi eficienţă sporită și care permit mecanizarea lucrărilor de pregătire a solului, întreţinerea culturilor şi de scoatere (recoltare) a puieților.

Avem un excedent de 276 mii puieţi forestieri (160 mii de stejar, 1,5 mii de plop e.a, 8 mii se salcie, 70 mii salcâm, 2 mii nuc comun, 3 mii nuc negru, 7 mii de mojdrean, 3 mii de corcoduș, 11 mii de ulm,2 mii de frasin de Pensylvannia, 5 mii de mălin, 4 mii de sânger) precum și de diferite sortimente de puieţi ornamentali (tuie, buxus, ienupăr, glicină, forsitie) pe care îi oferim spre valorificare populației sau operatori economici pentru utilități diferite (împădurirea terenurilor inapte altor folosințe, crearea de garduri vii si a altor spații verzi, etc.).

Valorificarea excedentului de puieți se face prin ocoalele silvice, pe bază de comandă – pentru persoanele juridice sau pe bază de cerere pentru persoanele fizice (la adresele de mail sau la numerele de telefon anexate).

Resurse umane

Resursele umane necesare derulării în bune condiții a lucrărilor din campania de primăvară reprezintă o problemă având în vedere volumul mare de lucrări într-un timp scurt ce implică un număr mare de muncitori.

Pentru rezolvarea problemelor legate de resursa umană s-au derulat procedurile legale pentru achiziția publică a lucrărilor de împăduriri și întreținere a plantațiilor existente, finalizate prin încheierea de contracte de prestări servicii cu operatori economici specializați în acest sens.

Parte din lucrări, în volum mai restrâns, vor fi executate cu personalul angajat al direcției.

Pentru zonele defavorizate ne-am propus efectuarea acestor lucrări cu zilieri pentru a crea posibilitatea populației din zonă de a obține venituri.

Resursa financiară – care nu este deloc de neglijat

În anul 2022 pentru toate lucrările de regenerarea pădurii (pregătirea terenului în vederea împăduririi, împăduriri, lucrări de ajutorare a regenerării naturale, întreţineri plantaţii), în cadrul Direcţiei Silvice Botoşani se preconizează că se vor consuma cca. 4700 mii lei din care pentru lucrările de împăduriri din această primăvară este nevoie de 806 mii lei.

Sursele de provenienţă a fondurilor necesare desfășurării campaniei de primăvară sunt fondul de conservare și regenerare (801 mii lei) asigurat în totalitate la nivelul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și fondul de ameliorare a terenurilor cu destinație silvică (5 mii lei) asigurat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Ca și bilanț în ultimii 6 ani la nivelul Direcției Silvice Botoșani s-au regenerat 1574 ha din care 749 ha pe cale naturală și 825 ha prin plantații, la care se adaugă 525 ha completări, pentru care s-au utilizat5,2 milioane puieți forestieri, costul total al lucrărilor fiind de 23,7 milioane lei.

Campania de împăduriri din primăvara 2022

Cele mai multe suprafeţe se vor planta în această primăvară cu: gorun,stejar, fag, salcâm, salcie, plop, frasin, paltin, ulm, cireş, tei şi sălcioară.

La această dată campania de împăduriri este declanșată la toate ocoalele silvice, primele lucrări fiind de scoatere a puieților din pepinieră și de transport la șantierele de împădurit. Considerăm că există toate premisele ca în această primăvară campania de împăduriri să fie terminată în timpoptim, iar lucrările să fie de calitate.

În campania de împăduriri participă şi numeroşi voluntari, elevi, tineri, în cadrul unor acţiuni ecologice, cu respectarea regulilor sanitare anticovid. Participarea copiilor și tinerilor are rol foarte important in formarea unei constiinte ecologice și forestiere a generației tinere.

În sprijinul ideii de conștientizare a rolului, funcției și importanței sociale și de mediu a pădurilor în cadrul acţiunilor legate de „Luna Plantării arborilor” sunt încheiate parteneriate de colaborare cu diverse instituţii, O.N.G-uri, unităţi şcolare şi cercuri ecologice.

Regia Națională a Pădurilor-ROMSILVA împreună cu Ministerul Educației participă la Programul ,, România Educată” prin punerea la dispoziție de puieți forestieri pentru plantare elevilor de la țară, la solicitarea UAT -urilor. Direcția Silvică Botoșani, prin ocoalele silvice din subordine, participă la acest program prin participarea personalului silvic la acțiune de plantare împreună cu elevii, cu punerea la dispoziție a puieților necesari.

Tot în această perioadă se vor efectua acţiuni de igienizare a pădurilor aflate la marginea drumurilor naţionale şi a celor aflate în zone de interes turistic sau în imediata vecinătate a localităţilor. La acţiuni de igienizare a lizierelor de fond forestierinvităm să participe ca și voluntari toți cetățenii județului, indiferent de vârstăși ocupație, demonstrând în acest fel că ne pasă de mediul în care trăim.

Intră pe grupul de Facebook asociat site-ului, spune-ne cu ce te putem ajuta și hai să împădurim!

Dacă intențiile dvs. în privința aplicării la finanțare sunt serioase, vă invităm să vă alăturați grupului de Whatsapp accesând acest link. Veți găsi pe grup zeci de consultanții și inginerii silvici care elaborează proiecte tehnice de împădurire. Ei vă pot răspunde punctual fiecărei întrebări și vă pot asista pe toată perioada derulării proiectului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *