Condiții de eligibilitate pentru accesarea fondurilor PNRR pentru împăduriri

Beneficiari eligibili

Beneficiar al finanțării poate fi orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, precum și formele asociative ale acestora. Aceștia pot fi:

a. Deținători publici de teren pretabil pentru împădurire:

 • unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, consilii județene) sau diviziuni ale acestora pentru Municipiul București, pentru domeniul public și privat deținut de către acestea, precum și formele asociative ale acestora;
 • alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.

b. Deținători privați de teren pretabil pentru împădurire:

 • persoanele fizice;
 • persoanele fizice autorizate;
 • întreprinderile individuale;
 • întreprinderile familiale;
 • societățile comerciale;
 • asociațiile și fundațiile;
 • asocierile fără personalitate juridică, care fac dovada deținerii terenurilor, care vor fi reprezentate de un lider de asociere;
 • alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.

Condiții de eligibilitate

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate la momentul depunerii cererii de sprijin:

 • să facă dovada deţinerii și utilizării terenului pe care se propune realizarea investiției, pe o perioadă de minimum 20 ani;
 • în cazul în care utilizatorul terenului pretabil pentru împădurire este o persoană diferită de deținătorul terenului, atunci se vor depune documentele doveditoare ale dreptului de utilizare a terenului (contracte de arendă, de concesiune etc. conform art. 5 din Ordinul MADR nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, cu modificările și completările ulterioare) care vor prevedea în mod explicit faptul că respectivele terenuri sunt destinate împăduririi, precum și durata utilizării terenurilor de cel puțin 20 ani. Solicitanții sunt singurii responsabili de scopul și continuitatea valabilității documentelor privind dreptul de utilizare a terenului;
 • să prezinte documentele solicitate care dovedesc categoria de beneficiar conform schemei de ajutor de stat.

În cadrul schemei nu sunt eligibili solicitanții care se află, după caz, în una din următoarele situații:

 • sunt întreprinderi aflate în dificultate; În acest sens, se solicită doar persoanelor juridice, cu o vechime de peste 3 ani de la înființare, completarea Declaraţiei pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria ”întreprindere în dificultate”, conform anexa nr. 7 Model B. Ministerul Mediului poate solicita și documentele doveditoare care au stat la baza declarației;
 • împotriva solicitanților a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost executată.

Următoarele activități nu vor fi considerate eligibile:

 • înființarea de plantații de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție, respectiv cu o perioadă mai mică sau egală cu 6 ani între instalare și recoltare;
 • înființarea de plantații de arbori cu creștere rapidă întrebuințați pentru producerea de energie;
 • înființarea de plantații de pomi de Crăciun.

Ce terenuri sunt eligibile pentru împădurire și perdele forestiere

Beneficiarii schemei sunt deţinătorii publici şi privaţi de terenuri pretabile pentru împădurire, precum și formelor asociative ale acestora, în vederea împăduririi terenurilor deținute. În această categorie se află orice suprafață de teren agricol din categoriile de folosință teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente și care poate fi împădurită, conform prevederilor unui proiect tehnic întocmit special în acest scop.

Schema vizează înființarea următoarelor tipuri de plantaţii forestiere pe terenuri agricole:

a) trupuri de pădure, adică suprafațe de teren care se întind pe cel puțin 0,5 ha, cu arbori mai înalți de 5 m la maturitate în condiții normale de vegetație și cu un grad de acoperire a solului (consistență) de peste 10%;
b) perdele forestiere de protecție, adică formațiuni cu vegetație forestieră ce acoperă minimum 0,1 ha, amplasată la o anumită distanță una față de alta sau față de un obiectiv, cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori dăunători și/sau pentru ameliorarea climatică, economică și estetico-sanitară a terenurilor. În categoria perdelelor de protecție se încadrează și cordoanele forestiere;

Schema de ajutor de stat are la baza prevederile secțiunii 2.1.1 Ajutoare pentru împădurirea și crearea de suprafețe împădurite din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare.

Implementarea schemei de ajutor de stat se face prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), iar verificarea modului de implementare se efectuează prin gărzile forestiere (GF).

Condiția esențială ca un teren să fie eligibil în cadrul schemei, este ca terenul respectiv să fie pretabil pentru împădurire. Pretabilitatea unui teren pentru împădurire se consideră a fi îndeplinită dacă terenul respectiv a fost inclus într-un proiect tehnic prin care a fost stabilită o soluție tehnică de împădurire și are o suprafaţă de cel puţin 0,5 ha în cazul trupurilor de pădure sau perdele forestiere de protecţie cu o suprafaţă de cel puţin 0,1 ha.

Terenurile propuse pentru împădurire trebuie să fie situate în zone expuse/vulnerabile la riscuri climatice. Acest aspect va fi avut în vedere și asumat de către solicitant la momentul introducerii în aplicație a conturului suprafeței care ulterior va fi justificat de către proiectant în cadrul proiectului tehnic.

Ce tip de terenuri sunt neeligibile

Nu pot fi eligibile următoarele terenuri:

 • terenurile care fac obiectul unor litigii ori terenurile grevate de sarcini, conform evidenţelor cadastrale locale. Se întocmește o declarație pe proprie răspundere conform modelului din Anexa nr.5 – Declaraţie privind situația terenului – completată de către deținătorul terenului sau de către împuternicitul acestuia;
 • terenurile agricole cu o valoare naturală ridicată, din categoria pajiștilor naturale permanente, zonelor umede și a altor terenuri agricole cu o valoare naturală ridicată, care se identifică de către Garda Forestieră prin suprapunerea conturului suprafeței propuse la împădurire în cadrul aplicației informatice PGI, îndeplinindu-se astfel obiectivele de conservarea a biodiversității, managementul apei și protecția solului;
 • terenurile incluse în angajamente prin Măsura 8.1 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2022: se identifică prin suprapunerea conturului suprafeței propuse la împădurire cu cele pe care se derulează angajamente în cadrul Măsurii 8 din PNDR 2014-2020. În situația în care a fost încheiat un angajament dar nu au fost efectuate plăți, solicitantul va face dovada că angajamentul a fost reziliat, astfel, poate accesa prezenta schemă de ajutor pentru terenul respectiv;
 • terenurile cu o suprafață compactă mai mică de 0,5 ha (în cazul trupurilor de pădure) sau mai mică de 0,1 ha (în cazul perdelelor forestiere de protecție), se determină prin verificarea caracteristicii „suprafață” a conturului terenului propus pentru împădurire. Suprafața se consideră compactă dacă are un singur contur poligonal închis.

Proiectele se vor depune prin intermediul aplicației electronice: https://impaduriripnrr.mmap.ro/

Intră pe grupul de Facebook asociat site-ului, spune-ne cu ce te putem ajuta și hai să împădurim!

Dacă intențiile dvs. în privința aplicării la finanțare sunt serioase, vă invităm să vă alăturați grupului de Whatsapp accesând acest link. Veți găsi pe grup zeci de consultanții și inginerii silvici care elaborează proiecte tehnice de împădurire. Ei vă pot răspunde punctual fiecărei întrebări și vă pot asista pe toată perioada derulării proiectului.

5 răspunsuri la “Condiții de eligibilitate pentru accesarea fondurilor PNRR pentru împăduriri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *